About

(for English see below)

Tine Molendijk is geboren en getogen in een klein dorpje in Noord-Groningen. Ze verhuisde na haar middelbare school naar Amsterdam om Culturele antropologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam (2007- 2011). Tijdens haar studie ontwikkelde ze een interesse voor de krijgsmacht, met name voor het feit dat deze in essentie een zogeheten geweldsorganisatie is binnen een samenleving die een ongemakkelijke relatie heeft met militair geweld. Deze interesse kwam voort uit vriendschappen met militairen in combinatie met een lichte frustratie over de neiging van sommige studiegenoten – en van haarzelf! – om het antropologische principe van ‘de ander’ proberen te begrijpen soms selectief toe te passen.

Na haar studie werkte ze onder andere

  • als docent van verschillende vakken binnen de opleiding Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam (2012-2014);
  • als onderzoeker naar het toenemend gebruik van neurobiologisch materiaal in forensisch psychiatrische rapportages, bij de afdeling Klinische Genetica aan het VU Medisch Centrum (2012-2014);
  • als onderzoeker bij de Nederlandse Defensie Academie naar de wijze waarop militairen worden opgeleid en getraind op het gebied van stress en ethiek (2015).

In 2020 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar interdisciplinaire onderzoek gericht op ‘moral injury’, dat verwijst naar de diepe gevoelens van schuld, schaamte en/of verraad die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld worden aangedaan door eigen of andermans handelen. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Momenteel werkt ze als Universitair Docent aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en is zij projectleider en hoofdonderzoeker van een door NWO gefinancierd onderzoeksproject naar ‘moral injury’, inclusief actieonderzoek gericht op de ontwikkeling van interventies. Dit onderzoeksproject is een samenwerking van CICAM van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse Defensie Academie, de Politieacadamie, het Veteraneninstituut en het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Klik hier voor meer informatie over dit project (andere website).

In haar onderzoek hanteert ze doorgaans een interdisciplinaire blik, die inzichten samenbrengt uit de morele filosofie, psychologie, culturele antropologie, sociologie en politicologie. Omdat ze het belangrijk vindt dat wetenschappelijke inzichten zowel binnen als buiten de academische wereld gedeeld worden, publiceert ze niet alleen in wetenschappelijke journals maar ook in vakbladen en maandbladen. Daarnaast schrijft ze opiniestukken en geeft ze lezingen, presentaties en workshops over haar onderzoek.

English

Tine Molendijk was born and raised in a small village in the north of the Netherlands. After completing secondary school, she moved to Amsterdam to study Cultural Anthropology at the University of Amsterdam (2007-2011). During her studies, she developed an interest in the armed forces, in particular in the fact that the military is essentially an ‘organization of violence’ within a society that has an uncomfortable relationship with military violence. This interest resulted from her friendships with soldiers coupled with a slight frustration about the inclination of some fellow students – including herself! – to apply the anthropological principle of trying to understand ‘the other’ rather selectively.

After completing her studies, she worked, inter alia

  • as a lecturer in various courses for the BA Cultural Anthropology at the University of Amsterdam (2012-2014);
  • as a researcher on the increasing use of neurobiological material in forensic psychiatric reports, at the Department of Clinical Genetics at the VU Medical Center (2012-2014);
  • as a researcher at the Netherlands Defense Academy on the ways in which soldiers are trained in stress and ethics (2015).

In 2020 she obtained her PhD at the Radboud University Nijmegen. Her PhD research focused on ‘moral injury’, which refers to the profound feelings of guilt, shame and/or betrayal that people may develop when their moral expectations and beliefs are violated by their own or other people’s actions. Click here for more information on this study.

Currently, she works as Assistant Professor at the Netherlands Defense Academy (NLDA). Also, she is project leader and principal investigator of a NWO-funded research project on ‘moral injury’, including action research aimed at the development of interventions. This research project is a collaboration between CICAM of the Radboud University Nijmegen, the Netherlands Defense Academy, the Netherlands Police Acadamy, the Netherlands Veterans Institute and the Center of Excellence on War, Persecution and Violence of the ARQ National Psychotrauma Center. Click here for more information on this project (other website).

In her research she usually adopts a interdisciplinary view, drawing together insights from the fields of moral philosophy, psychology, cultural anthropology, sociology and political science. As she finds it important that scientific findings are shared both in- and outside academic circles, she publishes not only in scientific journals but in professional journals and magazines as well. Also, she writes op-eds in newspapers and gives lectures, presentations and workshops about her research.