About


(for English see below)

Tine Molendijk is geboren en getogen in een klein dorpje in Noord-Groningen. Ze verhuisde na haar middelbare school naar Amsterdam om Culturele antropologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie ontwikkelde ze een interesse voor de krijgsmacht, met name voor het feit dat deze in essentie een zogeheten geweldsorganisatie is binnen een samenleving die een ongemakkelijke relatie heeft met militair geweld. Deze interesse kwam voort uit vriendschappen met militairen in combinatie met een lichte frustratie over de neiging van sommige studiegenoten – en van haarzelf! – om het antropologische principe van ‘de ander’ proberen te begrijpen soms selectief toe te passen.

Na haar studie werkte ze onder andere

  • als docent binnen de opleiding Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam
  • als onderzoeker naar het toenemend gebruik van neurobiologisch materiaal in forensisch psychiatrische rapportages, bij de afdeling Klinische Genetica aan het VU Medisch Centrum
  • als onderzoeker bij de Nederlandse Defensie Academie naar de wijze waarop militairen worden opgeleid en getraind op het gebied van stress en ethiek

Ze promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar interdisciplinaire, prijswinnende onderzoek gericht op ‘moral injury’, dat verwijst naar de diepe gevoelens van schuld, schaamte en/of verraad die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld worden aangedaan door eigen of andermans handelen. Haar dissertatie won de Grote Van Helsdingenprijs voor het beste werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek. Zie Publicaties voor het boek Moral Injury and Soldiers in Conflict: Political Practices and Public Perceptions uitgegeven door Routledge dat voortkwam uit het onderzoek.

Momenteel werkt ze als universitair hoofddocent Sociale en gedragswetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Zij verzorgt hier onderwijs op het gebied van ethiek en de psychosociale dynamiek van (militair) geweld, en doet etnografisch, inter- en transdisciplinair onderzoek naar moral injury en de dagelijkse ervaring van militairen. Ook is zij sinds 2020 projectleider van een door NWO gefinancierd onderzoeksproject naar ‘moral injury’, inclusief actieonderzoek gericht op de ontwikkeling van interventies. Dit transdisciplinaire onderzoeksproject is een samenwerking van CICAM van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse Defensie Academie, de Politieacadamie, het Veteraneninstituut en het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Klik hier voor de projectwebsite van dit project. In 2023 heeft zij een subsidie toegekend gekregen (mede-aanvrager Jori Kalkman) voor onderzoek naar militaire humor, om inzicht te verkrijgen in de militaire ervaring, en breder, in militaire cultuur. Dit helpt onder meer beter te begrijpen hoe humor zowel positief als negatief kan bijdragen aan de veerkracht van militairen. Uiteindelijk leidt dit onderzoek tot meer kennis van de leefwereld van beroepen die in opdracht van de staat en onder het kritisch oog van de samenleving in hoog-impact omstandigheden opereren.

In haar onderzoek hanteert ze doorgaans een interdisciplinaire blik, die inzichten samenbrengt uit de morele filosofie, psychologie, culturele antropologie, sociologie en politicologie. Omdat ze het belangrijk vindt dat wetenschappelijke inzichten zowel binnen als buiten de academische wereld gedeeld worden, publiceert ze niet alleen in wetenschappelijke journals maar ook in vakbladen en maandbladen. Daarnaast schrijft ze opiniestukken en geeft ze lezingen, presentaties en workshops over haar onderzoek. Ook verschijnt ze veelvuldig in landelijke media.

English

Tine Molendijk was born and raised in a small village in the northern region of the Netherlands. Following the completion of her secondary education, she relocated to Amsterdam to pursue a degree in Cultural Anthropology at the University of Amsterdam. Throughout her academic journey, she developed a profound interest in the armed forces, specifically regarding the military’s role as an ‘organization of violence’ within a society that has an uncomfortable relationship with military violence. This interest stemmed from her friendships with soldiers, coupled with a slight frustration about the tendency of some fellow students – including herself! – to selectively apply the anthropological principle of understanding ‘the other’.

After completing her studies, she worked, inter alia

  • as a lecturer for the BA Cultural Anthropology at the University of Amsterdam;
  • as a researcher on the increasing use of neurobiological material in forensic psychiatric reports, at the Department of Clinical Genetics at the VU Medical Center;
  • as a researcher at the Netherlands Defense Academy, focusing on the ways in which soldiers are trained in stress and ethics.

She obtained her PhD at Radboud University Nijmegen. Her PhD research focused on ‘moral injury’, which refers to the profound feelings of guilt, shame and/or betrayal that people may develop when their moral expectations and beliefs are violated by their own or other people’s actions. Her PhD dissertation was awarded the Van Helsdingen prize for the best work on the borderline of psychiatry and philosophy. You can find more information on this study by clicking here. Refer to the Publications section for the book Moral Injury and Soldiers in Conflict: Political Practices and Public Perceptions published by Routledge that resulted from this research.

Currently, she works as an associate professor Social and Behavioral Sciences at the Faculty of Military Sciences at the Netherlands Defense Academy (NLDA). She teaches courses on ethics and the psychosocial dynamics of (military) violence and conducts ethnographic, inter- and transdisciplinary research on moral injury and the daily experience of soldiers. Additionally, since 2020 she is the project leader of an NWO-funded research project on ‘moral injury’, which includes action research aimed at the development of interventions. This transdisciplinary research project is a collaboration between CICAM of the Radboud University Nijmegen, the Netherlands Defense Academy, the Netherlands Police Acadamy, the Netherlands Veterans Institute and the Center of Excellence on War, Persecution and Violence of the ARQ National Psychotrauma Center. You can visit the project website by clicking here. In 2023, she and co-applicant Jori Kalkman were awarded a grant for research on military humor to gain insight into the military experience and, more broadly, into military culture. This contributes to a better understanding of how humor can impact the resilience of military personnel, both positively and negatively. Ultimately, this research leads to a deeper understanding of the professions that operate under state authority and under the critical scrutiny of society in high-impact conditions.

In her research, she adopts a interdisciplinary perspective, drawing together insights from the fields of moral philosophy, psychology, cultural anthropology, sociology and political science. She places importance on sharing scientific findings both within and outside academic circles. Therefore, she publishes not only in scientific journals but also in professional journals and magazines. Additionally, she writes op-eds for newspapers and delivers lectures, presentations, and workshops on her research. She also frequently appears in national media.