PhD Research Moral Injury

(for English see below)

‘Moral Injury, Political Practices and Public Debates’ is een interdisciplinair onderzoeksproject naar de morele impact van militaire missies op militairen. Hoewel er al veel onderzoek is verricht naar psychische problematiek onder militairen, klinkt een aanhoudende en steeds luidere kritiek dat conceptualiseringen hiervan naar medicalisering en individualisering neigen, waardoor zowel morele dimensies als bredere contextuele aspecten over het hoofd worden gezien. Als reactie is het concept ‘moral injury’ opgekomen in psychologische kringen. Het begrip verwijst naar de diepe gevoelens van schuld, schaamte en/of verraad die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld worden aangedaan door eigen of andermans handelen.

Door de morele en socio-politieke dimensies van psychische problematiek onder militairen te onderzoeken, draagt dit onderzoek bij aan de empirische en theoretische ontwikkeling van het relatief nieuwe concept ‘moral injury’, terwijl het tegelijkertijd de onderliggende aannames en implicaties van dit concept kritisch bekijkt. Concreet richt dit onderzoek zich op worstelingen van (oud-)militairen met vragen over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en schuld in hun politieke en maatschappelijke context.

Het doel van het project was om

  • het begrip van de specifieke morele dimensie van ‘moral injury’ verder te ontwikkelen en te verfijnen, en
  • te onderzoeken of en hoe politieke praktijken en publieke debatten omtrent militaire interventie een rol spelen in ‘moreel verwondende ervaringen’ onder (oud-)militairen.

Om dit doel te bereiken heeft Molendijk een uitgebreide literatuurstudie verricht naar verschillende theoretische perspectieven op oorlog, moraliteit en trauma vanuit de psychologie, filosofie en sociale wetenschappen, in combinatie met een kwalitatieve case study bestaande uit 80 diepte-interviews met Nederlandse Bosnië- en Afghanistanveteranen.

Voor het – prijswinnende – boek Moral Injury and Soldiers in Conflict dat voortkwam uit haar promotieonderzoek, klik hier. Voor academische artikelen en publicaties in vakbladen en nieuwsmedia op basis van het promotieonderzoek, klik hier. Voor het zogeheten lekenpraatje dat ze tijdens de verdediging van haar proefschrift hield, zie hieronder.

English

‘Moral Injury, Political Practices and Public Debates’ is an interdisciplinary research project on the moral impact of military missions on soldiers deployed on these missions. While much research has been conducted on deployment-related psychological problems, current conceptualizations thereof are increasingly criticized for medicalizing and individualizing human suffering, thus overlooking moral dimensions as well as wider contextual aspects. In response, the nascent concept of ‘moral injury’ has emerged in psychological circles. The concept refers to the profound feelings of guilt, shame and/or betrayal that people may develop when their moral expectations and beliefs are violated by their own or other people’s actions.

By examining the moral and socio-political dimensions of military suffering, this research contributes empirically and theoretically to the nascent concept of ‘moral injury’ while, at the same time, critically evaluating the concept’s premises and implications. Specifically, this research investigates (ex-)soldiers’ struggles with questions of justice, responsibility and guilt in their political and societal context.

The objectives of the project were

  • to further develop and refine the understanding of the moral dimension in ‘moral injury’, and
  • to examine whether and how political practices and public debates regarding military intervention play a role in ‘morally injurious experiences’ among (ex-)soldiers.

These objectives were achieved by means of a comprehensive literature review of theoretical perspectives on war, morality and trauma in the fields of psychology, philosophy and social sciences, in combination with a qualitative case study comprising 80 in-depth interviews with Dutch Bosnia and Afghanistan veterans.

For the book Moral Injury and Soldiers in Conflict that resulted from this research project, click here. For academic articles and publications in professional and news media resulting from this research project, click here.